[Mysql] 'db' 테이블의 부정확한 키 존재. 수정하시오! 복구 > DB/SQLite

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

DB/SQLite

[Mysql] 'db' 테이블의 부정확한 키 존재. 수정하시오! 복구

페이지 정보

작성자 sbLAB 댓글 0건 조회 11,558회 작성일 21-12-18 14:12

본문


'db' 테이블의 부정확한 키 존재. 수정하시오!   <--- 해당 테이블 복구 필요 


[복구방법]


mysql -uroot -p******* 


use mysql


MariaDB [mysql]> check table db

    -> ;

+----------+-------+----------+------------------------------------------------+

| Table    | Op    | Msg_type | Msg_text                                       |

+----------+-------+----------+------------------------------------------------+

| mysql.db | check | warning  | Table is marked as crashed                     |

| mysql.db | check | error    | Wrong base information on indexpage at page: 1 |

| mysql.db | check | error    | Corrupt                                        |

+----------+-------+----------+------------------------------------------------+

3 rows in set (0.011 sec)


MariaDB [mysql]> repair table db

    -> ;

+----------+--------+----------+----------+f stage done

| Table    | Op     | Msg_type | Msg_text |

+----------+--------+----------+----------+

| mysql.db | repair | status   | OK       |

+----------+--------+----------+----------+

1 row in set (0.045 sec)


MariaDB [mysql]>
댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

회원로그인

접속자집계

오늘
100
어제
762
최대
1,279
전체
169,039

그누보드5
Copyright © sebom.com All rights reserved.